MAKE A FUSS NGHĨA LÀ GÌ

     

The article was entitled “Making up with the minimum of fuss: a five-minute beauty routine that every busy woman should know”.

Đang xem: Make a fuss tức thị gì

to give too much attention to small matters that are not important, usually in a way that shows that you are worried and not relaxed: the condition of being excited, annoyed, or not satisfied about something, esp. About something that is not very important: các quan điểm của những ví dụ cần thiết hiện ý kiến của các biên tập viên lamaison.com.vn lamaison.com.vn hoặc của lamaison.com.vn University Press hay của các nhà cấp cho phép. Scientists bởi vì not vì their best work if they are for ever fussing, understandably, about their personal future in the short & medium terms. He has been fussing about fees; distracting attention from the real things by trying lớn force up students” fees.


Bạn đang xem: Make a fuss nghĩa là gì


Xem thêm:


Xem thêm: Cách Thay Đổi Quốc Gia Trên Google Play (Google Play), Đổi Quốc Gia Trên Google Play


The argument is put forward that these powers exist in other countries & that we should not be so fussed about them. As a consequence, some addicts decide after a couple of weeks that they are not that fussed about rehabilitation any more. I am not so fussed—as many traditionalists seem khổng lồ be—about reducing the percentage of seats occupied by local authority representatives.

*

*

*

*

Thêm quánh tính hữu ích của lamaison.com.vn lamaison.com.vn vào trang mạng của bạn sử dụng ứng dụng khung tìm kiếm kiếm miễn phí của chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng từ điển của công ty chúng tôi ngay từ bây giờ và chắc chắn rằng rằng chúng ta không khi nào trôi mất từ 1 lần nữa. Cải cách và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập lamaison.com.vn English lamaison.com.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications