SEEDLING LÀ GÌ

     
" The children talk about how much seeds & seedlings cost , how many will survive , what they can sell them for , how much profit they make and how long that process takes . "
" học sinh sẽ đàm luận về hạt tương đương và chi phí mua cây giống , gồm bao nhiêu cây mãi sau , có thể bán bao nhiêu , vẫn lãi bao nhiêu và thời gian phải ném ra . "
Such windblown sand causes extensive damage to plant seedlings because it ruptures plant cells, making them vulnerable khổng lồ evaporation & drought.

Bạn đang xem: Seedling là gì


Cát thổi vị gió như vậy tạo ra tổn hại to đến cây xanh từ hạt cũng chính vì nó làm nứt tế bào thực vật, làm chúng dễ bị tổn hại bởi vì bốc hơi cùng hạn hán.
Designed in partnership with Seedling Projects , a non-profit environmental group based in San Francisco , California , the program is called Farm to Desk .
Chương trình này được thiết kế với sự hiệp tác cùng Seedling Projects ( dự án công trình cây như thể con ) , một đội nhóm chức môi trường thiên nhiên phi lợi nhuận tất cả trụ thường trực San Francisco , California , lịch trình này được hotline là " từ trang trại mang đến trường học tập " .
Beginning as a seedling that grows on other plants (hemiepiphyte) or rocks (lithophyte), F. Rubiginosa matures into a tree 30 m (100 ft) high and nearly as wide with a yellow-brown buttressed trunk.
Bắt đầu là 1 trong những cây mọc bên trên cây khác (hemiepiphyte) hoặc những loại đá (lithophyte), F. Rubiginosa cứng cáp thành một cây 30 m (100 ft) cao và gần như là rộng với cùng một thân chắc tất cả màu nâu tương đối vàng.
By placing the seeds & seedlings into pots of loam surrounded by water of the same màn chơi in a 25 °C environment, eight began khổng lồ flourish and mature within weeks và in November 2009, the waterlilies flowered for the first time.
Bằng cách đặt đông đảo hạt giống với cây con vào chậu đem đầy đất sét và nước, 8 trong các đó đã ban đầu phát triển, và vào tháng 11 năm 2009, đông đảo bông hoa thứ nhất đã bước đầu nở.
As a celebration of World Earth Day on 22 April, Fajksová and others planted 3,000 seedlings of trees in Jakarta, Indonesia.
The first mô tả tìm kiếm of phenylalanine was made in 1879, when Schulze và Barbieri identified a compound with the empirical formula, C9H11NO2, in yellow lupine (Lupinus luteus) seedlings.
Sự thể hiện phenylalanin được thực hiện lần đầu vào khoảng thời gian 1879, khi Schulze cùng Barbieri xác minh được phương pháp thực nghiệm của một thích hợp chất tất cả trong mầm cây của hạt đậu tiến thưởng (Lupinus luteus) là C9H11NO2.
Three of these sisters made it clear that they would like to continue to care for the tender “seedlings” that were growing so well.
Ba chị đang nêu rõ nguyện vọng ước ao được tiếp tục âu yếm cho “những cây mạnon nớt đang hối hả lớn lên.
Sporoi ("seeds" in Greek; compare "spores") is equivalent lớn the Latin semnones và germani ("germs" or "seedlings").
Sporoi ("hạt giống" trong giờ đồng hồ Hy Lạp, đối chiếu "bào tử") tương tự với semnones Latin với germani ("vi trùng" hoặc "cây con").
It is tasting the light và savoring it that has given you a perfect knowledge in that thing, or knowing that the seedling is good.
Chính là việc thụ nhận và hưởng thụ sự sáng mà đã đem về cho các em một sự phát âm biết tuyệt đối hoàn hảo trong điều đó, hoặc bằng cách biết rằng hạt giống là tốt.
Some terrestrial orchid seedlings, in fact, spend the first few years of their lives deriving energy from the fungi and do not produce green leaves.
Thật sự, cây con của một trong những loại Lan đất trong vài ba năm đầu yêu cầu chuyển hóa tích điện từ mộc nhĩ và chúng không tạo ra lá xanh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Nhạc Chuông Báo Thực Từ Tiktok, Cách Cài Nhạc Chuông Báo Thức Từ Tiktok


About four percent of these germinated, and in 1876, about 2,000 seedlings were sent, in Wardian cases, to lớn Ceylon (modern day Sri Lanka) và 22 were sent lớn the Botanic Gardens in Singapore.
Khoảng 4% phân tử giống đã nảy mầm, và vào năm 1876 khoảng 2 ngàn cây giống đã có gửi trong những thùng Ward cho tới Ceylon, và 22 đã có được gửi tới những vườn thực trang bị tại Singapore.
Others need to be passed through an animal"s digestive tract to weaken the seed coat enough lớn allow the seedling to emerge.
Những phân tử khác rất cần được đi qua tiêu hóa của hễ vật để gia công mềm đi lớp áo hạt, đủ nhằm cây con rất có thể phát triển.
Although growth may at times appear khổng lồ be slow, some “seedlings” germinate rapidly when exposed lớn the light of truth.
Dù nhiều khi sự vững mạnh xem ra chậm chạp, một số trong những “cây con” nảy mầm nhanh dưới ánh nắng của lẽ thật.
And inside, we have this area for reforestation as a gene ngân hàng to keep all that material alive, because for the last 12 years not a single seedling of the tropical hardwood trees has grown up because the climatic triggers have disappeared.
Và mặt trong, chúng tôi có quanh vùng này cho việc trồng rừng như là 1 ngân hàng gen để giữ cho các tài liệu sống, cũng chính vì trong 12 năm quay trở về đây không một như thể cây nhiệt đới gỗ cứng nào cải tiến và phát triển được bởi vì các yếu ớt tố khí hậu kích đam mê đã biến đổi mất.
One phytochrome, phyA, is the main phytochrome in seedlings grown in the dark but rapidly degrades in light to lớn produce Cry1.
Một phytochrome, phyA, là phytochrome chủ yếu trong mầm cây trồng trở nên tân tiến trong bóng về tối nhưng gấp rút thoái hóa trong tia nắng để tạo ra Cry1.
We plant in the seedlings mixed with the bananas, the papayas, all the crops for the local people, but the trees are growing up fast in between as well.
Chúng tôi trồng các cây như là hỗn tạp thân chuối, đu đủ, tất cả các các loại hoa màu cho người dân địa phương, cây cối cũng đang phát triển rất nhanh.
Over this period, there were six bumper, five poor, và nine good seed crops, when evaluated for production of adequate seedlings for natural forest reproduction.
Hết khoảng thời gian này, lúc thu hoạch hạt, fan ta thấy tất cả 6 vụ bội thu, 5 vụ kém và 9 vụ xuất sắc khi được nhận xét về phần trồng cây con thích hợp để tái chế tạo ra rừng.
Like thorns that can prevent seedlings from reaching maturity, uncontrolled ........ & the deceptive power nguồn of ........ Can prevent one from progressing khổng lồ spiritual maturity.
Giống như sợi góc rất có thể ngăn cản các cây giống con trưởng thành, _________________________ không được kiềm chế và sức khỏe giả dối của _________________________ rất có thể ngăn cản một fan tiến tới việc thành thục thiêng liêng.
Nirvana, he said, is what you arrive at when you have only bliss lớn look forward to & find in what looked like sorrows the seedlings of your joy.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Kidsup Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Tải App Kids Up Trên Máy Tính Và Demo


Niết bàn, ông nói, là chiếc mà ta đạt mang lại khi chỉ còn khoái lạc để mong chờ và tìm đều hạt giống như của nụ cười trong chiếc trông giống như nỗi buồn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M