Xóa màn hình c++

     
Trần Hán Huy – lamaison.com.vn

2 giải pháp này cũng gần tương đương với lệnh clrscr trong turbo CỞ đây tất cả 2 cách:

Cách 1 : dùng 1 hàm trong C++

1/ tính năng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ khuyết điểmNếu bạn áp dụng hàm màu trong VC. Thì sau khoản thời gian thực hiện nay lệnh này, cả màn hình sẽ gồm màu nền trùng với chiếc hàm nền mà bạn gọi trước đó.VD:Trình tự gọi như sau:– hàm màu có nền xanh– hàm system(“cls”);kết trái là cả màn hình hiển thị có nền color xanh, chưa hẳn nền màu đen như lúc đầu nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : thiết kế 1 hàm triển khai việc này bằng phương pháp dùng những hàm console

1/ chức năng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm hơi dài, khó khăn nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now phối the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code kiểm tra hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi lamaison.com.vn");cls();